Korfbalvereniging HKC/Creon Kozijnen (hierna te noemen: HKC) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door HKC dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HKC houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring srtaat beschreven welke principes HKC hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.

Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van HKC waarin de leden voorkomen.

De AVG

Het bestuur van HKC is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid. HKC is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacy statuut, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

HKC gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. HKC houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.
  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

HKC zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden allen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie

HKC verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. HKC streeft naar een minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

HKC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden allen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt HKC voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Delen met derden

HKC deelt geen persoonsgegevens met derden, voordat met deze derden een verwerkersovereenkomst wordt getekend, behalve in geval van wettelijke verplichtingen. Doordat leden lid zijn bij HKC, zijn zij ook automatisch lid bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), waaraan door HKC de persoonsgegevens ook worden doorgegeven.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat HKC zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van persoonsgegevens nodig is.

Proportionaliteit

HKC zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen

HKC respecteert alle rechten van betrokkenen.

Vaststelling

Dit privacy beleid is vastgesteld door het bestuur van HKC in haar vergadering van 6 september 2018.

 

Jaap Tromp, voorzitter                                                Marinda Rijnhout, secretaris